اقلام تایسسات مکانیکی 1394-08-30
تهاتر
واحد مسکونی
حجم حدودی اقلام تاسیسات مکانیکی جمعا 800میلیون تومان براورد میگرددکه در ازای دریافت آن بصورت مرحله ای یا یکجا ، آپارتمان مسکونی با پیشرفت 75درصد تهاتر میگردد.
جزییات بیشتر ...